Organy Zespołu Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu

Organami Zespołu Szkół są:

 1. Dyrektor Zespołu
 2. Rada pedagogiczna
 3. Rada rodziców
 4. Samorząd uczniowski

 

Dyrektor Zespołu

1) kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno - wychowawczą Zespołu

2) reprezentuje Zespół na zewnątrz

3) sprawuje nadzór pedagogiczny

4) kieruje pracą Rady Pedagogicznej jako jej przewodniczący

5) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji

6) sprawuje opiekę na uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania pro zdrowotne

7) dba o zapewnienie pracownikom warunków niezbędnych do realizacji zadań

8) sprzyja tworzeniu dobrej, twórczej atmosfery pracy

9) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Zespołu, zaopiniowanym przez Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę "Zespołu".

10) organizuje gospodarczą obsługę Zespołu

11) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych

12) współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.

13) odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzonych w Zespole

14) podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły

15) ustala w porozumieniu z radą rodziców wzór jednolitego stroju.

16) zatrudnia, zwalnia nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu zgodnie z odrębnymi przepisami

17) dokonuje przydziału czynności i zadań dodatkowych podległym pracownikom, zgodnie z zadaniami Zespołu i potrzebami uczniów

18) przyznaje nagrody oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom

19) występuje z wnioskami, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.

 

Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Zespołu w zakresie jego zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Zespole.
 3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest dyrektor Zespołu.
 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej, jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich ich członków o terminie i porządku zebrania Rady, zgodnie z jej regulaminem.
 5. Zebrania Rady Pedagogicznej zwołuje jej przewodniczący. Zebrania mogą być także zwoływane z inicjatywy organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady szkoły, organu prowadzącego szkołę albo co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
 6. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym okresie w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć szkolnych oraz w miarę bieżących potrzeb.
 7. Dyrektor Zespołu przedstawia Radzie Pedagogicznej, co najmniej dwa razy w roku ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Zespołu.
 8. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane, przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej.
 9. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy :
 • zatwierdzanie planów pracy Zespołu
 • podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Zespole
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym wewnętrznego samokształcenia, wdrażania nowatorstwa pedagogicznego,
 • podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy wychowanków przedszkola i uczniów szkoły po zasięgnięciu opinii samorządu uczniowskiego - przepis ten nie dotyczy ucznia objętego obowiązkiem szkolnym.
 • uchwalanie statutu Zespołu,
 • uchwalanie programu profilaktyki i programu wychowawczego w porozumieniu z Radą Rodziców i po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego (programy te stanowią załączniki nr 1 i 2  do niniejszego statutu).
 • uchwalanie zestawu programów wychowania przedszkolnego, szkolnego zestawu programów nauczania, oraz szkolnego zestawu podręczników.

10. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności :

 • organizację pracy Zespołu, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • plan finansowy Zespołu,
 • wnioski dyrektora Zespołu o przyznanie nauczycielom oznaczeń, nagród i wyróżnień.
 • propozycje dyrektora Zespołu w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

11. Rada Pedagogiczna dokonuje okresowej i rocznej analizy oceny stanu nauczania, wychowania i opieki oraz organizacyjnych i materialnych warunków pracy i nauki

12. Rada Pedagogiczna ma prawo :

 • występowania z wnioskiem w sprawie doskonalenia organizacji nauczania i wychowania,
 • wnioskowania do organu prowadzącego Zespół o odwołanie z funkcji dyrektora,
 • występowania z wnioskami do organu sprawującego nadzór pedagogiczny o zbadanie i dokonanie oceny działalności Zespołu lub jego dyrektora.

13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków

14. Dyrektor Zespołu wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa i niezwłocznie zawiadamia o tym organ prowadzący szkołę lub placówkę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny  uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego "Zespół".Decyzja organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczna.

15.  Zebrania rady są protokołowane, protokół podpisuje przewodniczący obrad i protokolant.

16. Nauczyciele zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszonych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Zespołu.

17. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

 

Rada Rodziców

1. Rada Rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców.

2. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego "Zespół", organu sprawującego nadzór pedagogiczny do dyrektora i Rady Pedagogicznej Zespołu z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw Zespołu.

3. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin Rady Rodziców.

4 Rada Rodziców organizuje różne formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji zadań szkoły.

5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z niniejszym statutem.

6. Rada Rodziców opiniuje:

 • program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
 • projekt planu finansowego składany przez dyrektora szkoły.

     7. Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną:

 • program wychowawczy szkoły,
 • program profilaktyki.

 

Samorząd Uczniowski

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Zespołu

2. Organy Samorządu Uczniowskiego są jedynym reprezentantem ogółu uczniów

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin uchwalony przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin nie może być sprzeczny ze statutem Zespołu.

4. Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

 • przedstawianie Radzie Pedagogicznej i dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich sprawach dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów
 • inspirowanie i współorganizowanie różnych form działalności uczniowskiej na terenie szkoły,
 • podejmowanie inicjatyw zmierzających do poprawy warunków organizacji nauki, poprawy estetyki pomieszczeń szkoły, organizacji czasu wolnego uczniów zgodnie z ich potrzebami i zainteresowaniami
 • współdecydowanie o ocenach ze sprawowania, o przyznawaniu nagród i wyróżnień oraz stosowaniu kary wobec uczniów
 • dbanie o rzetelną realizację postanowień statutu dotyczących spraw uczniowskich
 • współpraca z dyrektorem i Radą Pedagogiczną Zespołu
 • opiniowanie oceny pracy zawodowej nauczyciela

5. Samorząd Uczniowski ma prawo do:

 • zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celem i wymaganiami
 • jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu
 • organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania zainteresowań
 • organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem Zespołu
 • redagowania i wydawania gazetki szkolnej
 • uczestniczenia w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, w części obrad rozpatrujących problemy wnoszone przez uczniów
 • okresowych spotkań z dyrektorem Zespołu w celu zapoznania się z problemami funkcjonowania szkoły i z programami rozwoju szkoły, przedstawiania wniosków i postulatów uczniów
 • udzielania poręczenia uczniom, którym ma być wymierzona kara porządkowa
 • wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu Uczniowskiego

Kadra pedagogiczna 2015/2016

13.04.2016

Kadra Pedagogiczna zatrudniona w Zespole Szkół im. Armii Krajowej w Zaczerniu - rok szkolny 2015/2016
czytaj dalej...
InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 206

Udostępniono dnia: 11.03.2016 10:37

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
 • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Struktura organizacyjna
 • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Struktura organizacyjna