Cele i zadania Zespołu

 Zespół realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie, w szczególności:

 Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

1. umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum
2. przygotowuje uczniów do dalszego kształcenia na poziomie gimnazjum i ponadgimnazjalnym
3. zachęca uczniów do samokształcenia, umożliwia planowanie i ocenianie wyników samodzielnego uczenia się
4. zapewnia młodzieży możliwość korzystania z technologii informacyjnej i komunikacyjnej na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych poprzez umiejętne korzystanie z księgozbioru biblioteki i internetu
5. Daje możliwość młodzieży poszerzenia wiedzy i umiejętności związanych, ze zdrowym stylem życia z profilaktyką zaburzeń i patologii społecznej
6. ułatwia uczniom dokonanie świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia poprzez:

a)spotkania z przedstawicielami i uczniami szkół ponadgimnazjalnych lub wyższego cyklu kształcenia
b)wycieczki do zakładów pracy
c)projekcje filmów oświatowych
d)doradztwo zawodowe
e)współpracę z poradnią psychologiczno - pedagogiczną i poradnią medycyny szkolnej
f) organizację wewnątrzszkolnego systemu doradztwa oraz zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.

7. kształtuje postawy moralne i społeczne umożliwiające akceptację i funkcjonowanie wychowanków w środowisku pozaszkolnym
8. organizuje środowisko wychowawcze sprzyjające pełni rozwoju umysłowego dzieci i uczniów oraz realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie o systemie oświaty
9. uczy zasad współżycia w grupie rówieśniczej, współdziałania i współodpowiedzialności za drugą osobę, szkołę i jej wyposażenie
10. Upowszechnia wiedzę ekologiczną oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska poprzez:

a.konkursy ekologiczne
b.wycieczki połączone z porządkowaniem otoczenia
c.apele i gazetki tematyczne
d.działania praktyczne
e.realizację proekologicznych programów

11. przygotowuje uczniów do kulturalnego spędzania wolnego czasu poprzez udział w różnych formach zajęć rekreacyjno-sportowych, rozrywkowych, kół zainteresowań, zajęć poznawczych, współpracę z placówkami upowszechniania kultury
12. zapewnia dostosowanie treści, metod i form organizacyjnych nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów
13.udziela pomocy psychologicznej, pedagogicznej i zdrowotnej w formie:

a.specjalnych form pracy dydaktycznej i wychowawczej
b.indywidualnego doradztwa nauczycieli
c.konsultacji w poradni psychologiczno - pedagogicznej
d.kwalifikacji do zajęć specjalistycznych

14    tworzy warunki do uaktywnienia rozwoju zainteresowań i uzdolnień wychowanków poprzez:

a.udział w zajęciach kół zainteresowań oraz organizacjach działających na terenie Zespołu
b.udział w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych, przeglądach zespołów
c.eksponowanie wytworów działalności  wychowanków (prace plastyczne, techniczne, literackie i inne)
d.realizację indywidualnych programów i indywidualnego toku nauczania.

15.  umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego zgodnie z potrzebami, zwłaszcza do:

uczniów klas I - III poprzez:

a)opiekę w czasie wydawania i spożywania posiłków
b)opiekę w czasie oczekiwania na zajęcia i przed odejściem do domu
c)wyprowadzania do szatni i pomoc przy ubieraniu

uczniów z zaburzeniami rozwojowymi, uszkodzeniami narządów ruchu, słuchu i wzroku:

a)organizacja zespołów kompensacyjnych
b)współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, lekarzem, higienistką
c)organizacja zajęć gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej,
d)kierowanie do poradni specjalistycznych i respektowanie wskazań lekarskich

uczniów mających trudności w nauce:

a)konsultację w poradni psychologiczno - pedagogicznej
b)organizacja zajęć redukcyjnych, wyrównawczych
c)pomoc dydaktyczna nauczycieli
d)ścisła współpraca z rodzicami uczniów zaniedbanych środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierot
e)wywiady środowiskowe
f)poznanie warunków domowych dziecka
g)udzielanie pomocy doraźnej
h)składanie wniosków do właściwych instytucji

16.  zapewniania dzieciom i młodzieży poszanowanie ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i wyznaniowej
17.  umożliwia podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej poprzez:

a.udział w obrzędach i tradycjach lokalnych
b.kultywowanie rocznic narodowych i historii szkoły
c.poszanowanie przeszłości narodu i miejscowości
d.poszanowanie symboli narodowych i religijnych
e.poznawanie dziedzictwa kulturowego narodu
f.udział w lekcjach religii zgodnie z wyznaniem w oparciu o zasady tolerancji i wolności

18.  zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu na terenie Zespołu
19.   umożliwia uczniom realizację obowiązku szkolnego
20.   upowszechnia kulturę pedagogiczną wśród rodziców poprzez:

a.zindywidualizowane formy poradnictwa wychowawczego (rozmowy, udział rodziców w zajęciach i imprezach szkolnych, wspólne wycieczki)
b.spotkania ze specjalistami z dziedziny psychologii , medycyny
c.listy do rodziców

21. informuje rodziców i opiekunów wychowanków o osiągnięciach dydaktycznych, o niepowodzeniach szkolnych, ich zachowaniu, postawach, wskazywanie drogi i sposobów pomocy  w nauce. Za udostępnienie tych informacji za pomocą e-dziennika nie mogą być pobierane opłaty
22. organizuje działalność opiekuńczą nad wychowankami  przebywającymi w Zespole
23.nauczyciele prowadzący zajęcia lekcyjne, wychowawcze i pozalekcyjne ponoszą odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie przewidzianym na w/w zajęcia
24.w czasie przerw międzylekcyjnych, przed i po zakończeniu zajęć nauczyciele pełnią dyżury na każdej kondygnacji budynku i na patio zgodnie z opracowanym planem dyżurów
25.w czasie dyżuru nauczyciel przebywa w wyznaczonym rejonie, odpowiada za zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich uczniów przebywających na tym terenie, zapobiega niebezpiecznym zabawom i zachowaniom.

Przedszkole

– poprzez nauczanie i wychowanie przedszkolne wspomaga indywidualny rozwój dziecka, sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb
– umożliwia indywidualizację podejścia pedagogicznego i opiekuńczego, zgodnie z potrzebami poprzez opiekę w czasie wydawania  i spożywania posiłków
– współpracuje z poradnią psychologiczno – pedagogiczną
 pomaga dzieciom zaniedbanym środowiskowo, z rodzin wielodzietnych, źle sytuowanych, sierotom
 zapewnia bezpieczeństwo w czasie pobytu dziecka w przedszkolu
 wychowanek przedszkola może być przyprowadzany i odbierany z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) lub uprawnioną przez nich osobę zapewniającą bezpieczeństwo dziecku
– współdziała z rodziną, pomagając jej w wychowaniu dzieci i przygotowaniu jej do nauki szkolnej
-  organizuje zajęcia dodatkowe z uwzględnieniem potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 169

Udostępniono dnia: 11.03.2016 10:37

Dokument wprowadził:
Administrator

Dokument opublikował:
Administrator

Drukuj dokument

Historia publikacjiHistoria publikacji:
  • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Zakres działania
  • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Zakres działania
  • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Zakres działania
  • 13.04.2016, Wojciech Nabożny: Edycja zakładki Zakres działania